Bidragsutdelning

Utdelning av ekonomiska bidrag till katolsk verksamhet #

Verksamheter och projekt som har anknytning till katolsk tro, kultur- eller tanketradition kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Svenska Katolska Akademien genom att kontakta dess preses.

För att en ansökan om bidrag ska hinna behandlas innan alla tillgängliga medel för ett verksamhetsår (= kalenderår) redan öronmärkts för andra projekt, bör ansökan ha inkommit senast den första december föregående år.

Ansökningar om bidrag behandlas enligt följande riktlinjer.

För bidrag som inte redan avser publicering av text gäller att de bör resultera i en artikel som kan publiceras på Akademiens hemsida. Där inget annat anges räcker i allmänhet en kort artikel på ca 600-800 ord, inklusive eventuella citat. Om förnyade bidrag skall ges till samma verksamhet bör nya artiklar komma till stånd.

Verksamheter som erhåller bidrag ska på ett tillfredsställande sätt kunna redogöra för kostnaderna för de stödda projekten. Storleken på bidragen ska stå i relation till dessa kostnader.

Exempel på projekt SKA kan ge ekonomiskt stöd till:

 • utgivning av böcker och tidskrifter som bidrar till främjandet av traditionell katolicism, antingen
  • direkt genom att på traditionellt katolskt vis behandla fundamentala teman inom teologi, liturgi, katekes, etc., eller samtida frågor av betydelse för katoliker;
  • indirekt genom att upplysa om biografi, historia, kultur, lärdom, m.m.
 • inköp av liturgiska parament (mässkläder) och andra föremål eller redskap för användning i – och som särskilt lämpar sig för – den traditionella latinska katolska mässan och övriga ritualen;
 • arvode och reseersättning, m.m., till föredragshållare med någon form av expertis, som håller föredrag på ett relevant tema och ger Akademien tillgång till en kortare text för publikation i Akademiens webbtidskrift;
 • bättre måltider i samband med föredrag på katolskt relevanta teman, även där talaren inte har särskild expertis, utan endast är påläst på temat, för att locka åhörare till desamma; sammanfattning (som bör vara längre än 600-800 ord) av föredraget publiceras i Akademiens webbtidskrift;
 • instudering och framförande av klassiker inom (främst västerländsk) sakral musik i konsert eller liturgi genom
  • katolska körer
  • andra körer på hög musikalisk nivå, i synnerhet med fokus på renässansens vokalpolyfoni;
 • katolska evenemang såsom vallfärder, organiserade kyrkobesök, m.m.