SKA

Svenska Katolska Akademien är en fristående romersk-katolsk stiftelse med säte i Stockholm.

Enligt statuterna har Akademien till ändamål att ”främja en vetenskaplig forskning om Katolska Kyrkan och dess förhållande till nordiska samhälls- och rättstraditioner.” Sin uppgift skall Akademien förverkliga ”genom att i samverkan med andra vetenskapliga institutioner i Sverige och i utlandet bedriva vetenskaplig forskning i ämnena katolsk filosofi, katolsk teologi och Katolska Kyrkans historia i Skandinavien.” Akademiens syfte sammanfattas i dess valspråk:

Pro fide et veritate (för tron och sanningen).

På senare år har Akademien verkat för att befrämja katolsk tro, kultur och forskning i Sverige bl.a. genom att dela ut ekonomiska bidrag till stöd för svenska katolska bokutgivningar, forskningsprojekt, tidskrifter och webbplatser av tidskriftsliknande karaktär. Dessa bidrag är möjliga tack vare de generösa tillskott som Akademien årligen erhåller från Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond.

Kontakt #

Akademien kan kontaktas via e-post till dess preses, advokat Ferdinand Hellers:

ferdinand <snabel-a> hellers <punkt> se .